Ta strona używa plików cookies. Polityka Prywatności    OK

Kalkulacja kosztów projektu

W swojej karierze miałem okazję prowadzić wiele projektów, zarówno po stronie dostawcy, jak i po stronie klienta. Niezależnie od tego, jaki projekt realizujemy, istotne jest, aby osiągnąć jego cele w zamierzonych kryteriach dotyczących zakresu, terminu, jakości oraz kosztów. Dziś chciałbym poruszyć kwestię ostatniego z tych elementów – budżetu projektu. Ten wpis jest skierowany raczej do osób, które dopiero przecierają swój szlak jako kierownicy projektów, albo zajmują się wsparciem PM-ów w procesie budżetowania.

Każdy projekt, niezależnie od skali, musi mieć zaplanowany budżet na realizację. Aby opracować taki budżet, konieczne jest wykonanie kalkulacji przewidywanych kosztów już na etapie planowania uruchomienia projektu. To oczywiste, wszak trudno podejmować się realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia bez znajomości nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia, w celu wykonania całości prac. Pamiętam czasy, gdy pracując jako konsultant/PM po stronie dostawcy oprogramowania, koszt projektu był kwotą oszacowaną na potrzeby oferty. I w ten sposób przeważnie to postrzegałem. Pracując jednak po stronie klienta, w ramach wewnętrznych struktur IT współpracujących ściśle z różnymi dostawcami, można zetknąć się z tym, że koszt projektu nie jest równoznaczny kwocie z oferty. Przynajmniej w modelu, w którym oprogramowanie jest kupowane i budowane „na zewnątrz”, a wewnętrzne struktury IT zajmują się jedynie prowadzeniem projektu zgodnie z harmonogramem oraz późniejszym utrzymaniem rozwiązania.

Potrzeba biznesowa

Każda firma ma na celu rozwój i zwiększanie zysków. W tym celu optymalizuje i automatyzuje się i różne procesy, wdraża narzędzia IT wspierające codzienną działalność biznesową i ogranicza koszty w miejscach, w których to tylko możliwe. Wypadkową tych działań zawsze jest zaistnienie jakiejś potrzeby biznesowej związanej czy to z optymalizacją procesu, czy wdrożeniem narzędzia wspomagającego pracę (i często skracającego czasochłonność jej wykonywania) czy uporządkowaniem i zrestrukturyzowaniem organizacji. W projektach IT te potrzeby często się przenikają i mogą mieć na celu wdrażanie narzędzi (systemów, aplikacji, usług i standardów) umożliwiających zarówno wsparcie bieżącej działalności, jak i zoptymalizowanie procesów biznesowych oraz – co za tym idzie – reorganizację pracy w zespołach, które mają (potencjalnie) więcej czasu na wykonywanie dodatkowych obowiązków. Jednak każda taka potrzeba biznesowa musi mieć odwzorowanie w liczbach stanowiących o tym, że warto na nią wydać pieniądze firmy. Mówiąc krócej – musi istnieć sensowne uzasadnienie biznesowe. W sytuacji, gdy te warunki są spełnione, mogłoby się wydawać, że wystarczy uruchomić projekt, wykonać prace zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami, aby pod koniec świętować sukces. Niestety, potrzeba biznesowa to jedno, ale sposób jej realizacji za pomocą rozwiązań IT to drugie. Taka potrzeba biznesowa wraz z uzasadnieniem powinna otrzymać zgodę Sponsora/Komitetu Sterującego na uzyskanie pieniędzy na analizę i późniejszą realizację. Na tym etapie wykonuje się ogólne szacowanie kosztów (często zawyżone), które jest niezbędne, aby móc formalnie ruszyć z analizą wymagań, na podstawie której miałby być uruchomiony projekt. W PRINCE2 jest to proces Przygotowania założeń projektu. W jego wyniku dochodzimy do podprocesu Zezwolenia na inicjowanie projektu.

Inicjacja projektu i uruchomienie analizy

Tutaj nieocenioną rolę odgrywają analitycy, którzy są w stanie przełożyć wymagania biznesu na konkretne opisy techniczne, zamodelować odpowiednie diagramy i oszacować zakres wymaganych prac koniecznych do realizacji przy rekomendowanym rozwiązaniu. Na tym etapie również powinno się odbyć postępowanie ofertowe (w wyniku wstępnej analizy wymagań powinien powstać dokument RFP i powinny zostać zebrane oferty od potencjalnych dostawców). Dopiero na podstawie tych informacji można szczegółowo estymować koszty i wraz z biznesem ubiegać się o przyznanie pieniędzy na uruchomienie i realizację projektu. W PRINCE2 jest to proces Inicjowania projektu.

I w tym miejscu chciałbym się zatrzymać, aby skoncentrować się na szacowaniu kosztów projektu.

Estymacja kosztów

Na etapie inicjowania projektu niezbędne jest dokładne skalkulowanie kosztów, po to, aby projekt mógł uzyskać akceptację i wystartować. To właśnie tutaj  – nawiązując do drugiego akapitu wpisu – pojawiają się rzeczy, o których warto pamiętać przy planowaniu budżetu projektu. Na koszt projektu (w uproszczeniu) składają się:

  • oferta dostawcy, którego wybraliśmy w ramach postępowania,
  • licencje, infrastruktura,
  • koszty utrzymania rozwiązania przez dostawcę w ujęciu krótko i długoterminowym,
  • wewnętrzne koszty utrzymania rozwiązania w ujęciu krótko i długoterminowym,
  • koszty modyfikacji i zmian na etapie implementacji,
  • zarządzanie projektem,
  • koszty ryzyka.

Oferta

Jeśli zapytanie ofertowe zostało przygotowane porządnie, zostały w nim wyszczególnione kluczowe wymagania oraz specyfika poszukiwanego rozwiązania, to kosztorys z oferty powinien w miarę dobrze odwzorowywać potencjalny koszt wytworzenia oprogramowania. Poprzez porządnie przygotowane zapytanie ofertowe mam tu na myśli dokument, w którym poprosiliśmy o wycenę zarówno analizy, implementacji, testów i wdrożenia, jak i szkoleń, wytworzenia dokumentacji, kosztów utrzymania, kosztów zarządzania projektem po stronie dostawcy, kosztów dodatkowego serwisu (z cenami dniówek), kosztów związanych z bezpieczeństwem wytworzonego rozwiązania oraz opcjonalnymi wymaganiami (np. pilotażem produktu przed uruchomieniem produkcyjnym w całej organizacji albo jakimś wymaganiom z kategorii „should have” i „could have”).

Aby lepiej zobrazować całość, posłużę się przykładowymi (uproszczonymi) danymi, które będą pomocne przy kolejnych punktach wpisu:

Oferta na system do zarządzania całym światem

Kosztorys

Koszty obligatoryjne
Projekt systemu i analiza10 000 PLN
Implementacja i wdrożenie100 000 PLN
Integracje15 000 PLN
Testy funkcjonalne20 000 PLN
Testy integracyjne20 000 PLN
Testy UAT10 000 PLN
Dokumentacja2 000 PLN
Szkolenia2 500 PLN
Utrzymanie roczne18 000 PLN
Zarządzanie projektem30 000 PLN
ŁĄCZNIE227 500 PLN
Koszty opcjonalne
Pilotaż systemu5 000 PLN
Dodatkowe raporty4 500 PLN
Przycisk “Apokalipsy”20 000 PLN
ŁĄCZNIE29 500 PLN

Zatem patrząc na powyższe tabelki, możemy uznać, że całkowity koszt projektu wyniesie nas 257 000 PLN (koszty obligatoryjne + koszty opcjonalne).

Licencje i infrastruktura

Jeśli wyszczególniliśmy w zapytaniu ofertowym kwestie dotyczące architektury technicznej i preferowanych technologii (a powinniśmy), to może się okazać, że albo nie musimy ponosić dodatkowych kosztów, albo musimy je ponieść 🙂 Wynika to z tego, że jeśli rozwiązanie będzie realizowane w technologiach, które już mamy u siebie i wykorzystujemy na potrzeby innych systemów, to możemy też posiadać wolne licencje (albo uzyskać dodatkowe za “grosze” w ramach partnerstwa biznesowego z dostawcami danego oprogramowania). Z serwerami sprawa wygląda podobnie – jeśli możemy osadzić rozwiązanie na obecnych maszynach, to nie ponosimy kosztów, ale jeśli się okaże, że brakuje nam pojemności (w rozumieniu ITIL-owskiego Capacity Management), to może okazać się konieczne dokupienie sprzętu lub zasobów.

Załóżmy, że do wdrożenia naszego systemu do zarządzania całym światem potrzebujemy jednak dużo mocniejszych maszyn niż te, którymi dysponujemy, zatem konieczne jest znalezienie dostawcy (np. w ramach postępowania ofertowego), który nam dostarczy wszystko, co potrzebne. Załóżmy, że wiedzieliśmy o tym wcześniej i zdobyliśmy już ofertę

Koszty obligatoryjne
Super mocny serwer SUPERMAN XYZ 3000,
64 procesory 128-rdzeniowe 256 GHz
80 000 PLN
Narzędzia serwerowe10 000 PLN
Licencje VMWare10 000 PLN
Serwis i utrzymanie20 000 PLN
ŁĄCZNIE120 000 PLN

Koszty utrzymania rozwiązania przez dostawcę w ujęciu krótko i długoterminowym

W ofercie od dostawców (na oprogramowanie oraz na sprzęt) mamy wyszczególnioną kwotę za utrzymanie. Jednak zazwyczaj jest to opłata za pierwszy rok użytkowania, a – jak wiadomo – wdrożone rozwiązania funkcjonują dużo dłużej i niezbędne jest poznanie kosztów, chociaż na najbliższe 3-5 lat. Pozwoli nam to oszacować koszty generowane po zakończeniu projektu, ale niezbędne do poniesienia ze względu na support.

Koszt utrzymania systemu (rocznie): 18 000 PLN (kwota z oferty)

Koszt utrzymania systemu w latach kolejnych (SLA*): 15 000 PLN

ŁĄCZNY KOSZT UTRZYMANIA (rocznie): 18 000 PLN w pierwszym roku, 15 000 PLN w latach kolejnych

* często podpisywane są osobne umowy SLA (Service Level Agreement), na podstawie których dostawca świadczy usługi utrzymaniowe. Takie umowy są przeważnie odnawiane w cyklach rocznych.

Wewnętrzne koszty utrzymania rozwiązania w ujęciu krótko i długoterminowym

Tutaj sprawa ma się nieco lepiej niż w poprzednim punkcie, ponieważ koszty utrzymania generowane wewnątrz organizacji są zazwyczaj niższe, a ich proporcje są zupełnie inne. Do momentu realizacji projektu wewnętrzne koszty utrzymania nie istnieją i nie ma potrzeby alokować na nie żadnych pieniędzy. Jednak po formalnym odbiorze produktu, podpisaniu protokołów odbioru, rozliczeniu i zamknięciu projektu i przekazaniu rozwiązania do utrzymania, takie koszty zaczynają się pojawiać. Początkowo nieco wyższe, z czasem (powinny być) niższe. Jednak warto mieć to na uwadze. Zatem musimy uwzględnić je w kalkulacji.

Wsparcie wewnętrzne IT w pierwszym roku: 5 000 PLN

Wsparcie wewnętrzne IT w kolejnych latach: 2 000 PLN

ŁĄCZNY KOSZT UTRZYMANIA IT: 7 000 PLN

Koszty modyfikacji i zmian na etapie implementacji

Pomimo analizy i spisanych wymagań, powinniśmy mieć również na uwadze to, że w trakcie implementacji mogą pojawić się pewne odchylenia od pierwotnych założeń. Tutaj należy odpowiednio zarządzać zakresem projektu i określić kryteria tego, co jest, a co nie jest zmianą (w rozumieniu Change Managementu). Jednak dobrze jest zarezerwować sobie trochę dniówek na zmiany wynikające z niedokładnej analizy lub zmiany oczekiwań pojawiających się na etapie implementacji. Zakładając, że otrzymaliśmy w ofercie od dostawcy systemu do zarządzania całym światem stawkę za dzień pracy równą 1 400 PLN, możemy uwzględnić odpowiedni koszt.

Drobne zmiany i modyfikacje (10 dniówek): 14 000 PLN 

Zarządzanie projektem

Przy współpracy z dostawcami zawsze jest dwóch kierowników projektu – jeden po stronie dostawcy, odpowiadający z projekt po swojej stronie, a drugi po stronie klienta, odpowiadający za realizację projektu we własnej organizacji i za jego sukces. O ile koszt zarządzania projektem po stronie dostawcy jest już zaszyty w kwocie z oferty, o tyle należy pamiętać o uwzględnieniu tego kosztu po swojej stronie. Bo tutaj powinny też trafić (poza samym kosztem prowadzania projektu) wszelkie wydatki „socjalne” jak np. pieniądze na działania motywacyjne czy świętowanie sukcesów.

Zarządzanie projektem: 30 000 PLN

Koszty ryzyka

Ryzyko jest dość niewdzięcznym tematem, ponieważ zawsze staramy się myśleć, że wszystko pójdzie po naszej myśli. A nawet jeśli nie, to czasami ciężko jest oszacować ryzyka z kosztowego punktu widzenia, a nie stricte projektowego (z macierzą odpowiedzialności, reakcji, właścicielem etc.). Przy planowaniu kosztów ryzyka przychodzi nam z pomocą metoda EMV (Expected Monetary Value). Polega ona na wyliczeniu kosztu ryzyka poprzez pomnożenie kwoty ryzyka (jego wpływu) przez prawdopodobieństwo jego wystąpienia:

EMV = prawdopodobieństwo * wpływ

Wzór jest banalny, najtrudniejszym jego elementem jest oszacowanie wpływu, ponieważ musimy podać konkretną kwotę straty w 100% przypadku wystąpienia danego ryzyka. Przyjmijmy zatem, że w ramach projektu zidentyfikowaliśmy 3 ryzyka:

RyzykoPrawdopodobieństwoWpływEMV
R130%5 000 PLN1 500 PLN
R210%15 000 PLN1 500 PLN
R35%100 000 PLN5 000 PLN

 ŁĄCZNE KOSZTY RYZYKA (SUMA EMV): 8 000 PLN

Warto przy tym jeszcze pamiętać, że niektóre ryzyka mogą również występować w latach kolejnych i również powinny zostać uwzględnione w kalkulacji kosztów projektu.

Ostateczna kalkulacja

Pamiętacie początkowy koszt projektu z oferty od dostawcy oprogramowania? W wariancie uwzględniającym wymagania opcjonalne była to kwota 257 000 PLN.

A teraz spójrzmy na budżet projektu:

Pozycja kosztowaIlośćCena jednostkowa (PLN)Cena końcowa (PLN)Rok 0 Rok 1Rok 2Rok 3
Analiza i wdrożenie
Projekt systemu i analiza110 00010 00010 000000
Implementacja i wdrożenie1100 000100 000100 000000
Integracja115 00015 00015 000000
Dokumentacja12 0002 0002 000000
Szkolenia12 5002 5002 500000
Zarządzanie projektem (dostawca)130 00030 00030 000000
Dodatkowe raporty14 5004 5004 500000
Przycisk „Apokalipsy”120 00020 00020 000000
Pilotaż systemu15 0005 0005 000000
Testy
Testy funkcjonalne120 00020 00020 000000
Testy integracyjne120 00020 00020 000000
Testy UAT110 00010 00010 000000
Utrzymanie systemu
Utrzymanie roczne systemu118 00018 00018 000000
SLA115 00015 000015 00015 00015 000
Wsparcie wewnętrzne IT17 0007 0005 0002 0002 0002 000
Infrastruktura i licencje
Super mocny serwer SUPERMAN XYZ 3000180 00080 00080 000000
Narzędzia serwerowe110 00010 00010 000000
Licencje VMWare101 00010 0005 0005 00000
Serwis i utrzymanie120 00020 00020 00020 00020 00020 000
Zarządzanie projektem
Drobne zmiany i modyfikacje101 40014 00010 0004 00000
Zarządzanie projektem130 00030 00028 0002 00000
Ryzyka
Ryzyko18 0008 0008 0001 5001 5000
ŁĄCZNY KOSZT447 000423 00045 50038 50037 000

I całkowity koszt projektu w horyzoncie kolejnych 3 lat:

Rok 0Rok 1Rok 2Rok 3ŁĄCZNIE
423 00045 50038 50037 000544 000

Podsumowanie

Gdybyśmy wnioskowali przed Komitetem Sterującym o przyznanie kasy na uruchomienie projektu jedynie na podstawie oferty to byśmy mieli problem, bo brakowałoby nam 287 000 PLN. Dlatego niezwykle istotne jest dokładne oszacowanie wszystkich możliwych kosztów, nawet jeśli wykraczają one znacznie poza cenę z oferty (tzw. TCOTotal Cost of Ownership).

Jak widzicie, poza samymi kosztami koniecznymi do poniesienia w roku 0 (rok, w którym uruchamiamy produkcyjnie produkt), niezwykle istotne jest też określenie i estymacja kosztów koniecznych do poniesienia w latach kolejnych. To dopiero daje nam obraz całości i pozwala oszacować pracochłonność i koszt realizacji całego przedsięwzięcia.

o autorze

Michał

Ex-współzałożyciel w HearMe sp. z o.o. oraz Emplomind Ltd.
Przedsiębiorca, manager, mentor biznesowy, entuzjasta technologii. Interesuje się uruchamianiem, prowadzeniem i skalowaniem firm, zarządzaniem oraz technologiami IT. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, pasjonat czytania książek, biohackingu, biegania, jazdy na gravelu, gry w golfa oraz podnoszenia ciężarów. ESTJ-A.

dodaj komentarz

Archiwum

Polecane wpisy